Logo Wizards CZ s.r.o.

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Slovníček pojmů a zkratek 

Nerozumíte některým pojmům nebo zkratkám použitým v obsahu našeho webu? Nevadí, na této stránce naleznete stručné vysvětlení jednotlivých pojmů a zkratek. Snažili jsme se o stručné vysvětlení, které pochopí i laik. Pokud s naším stručný vysvětlením nevystačíte, navštivte stránky české verze otevřené encyklopedie Wikipedia.

B

Bezbariérový web

 viz. pojem Přístupnost webových stránek.

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP je zkratka pojmu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". BOZP je soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. 

Povinnost poskytnout zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá zaměstnavatelům § 103 Zákoníku práce.

Brand Identity

Vizuální styl produktu či skupiny produktů, může být odvozen od Corporate Identity, ale také může mít zcela rozdílný charakter.

C

CMS

Content Management System lze přeložit do češtiny jako Sytém pro správu obsahu. Často se lze také setkat s označením redakční systém nebo publikační systém. CMS je tedy systém pro správu obsahu WWW stránek. Většina systémů pro správu obsahu WWW stránek jsou tzv. webové aplikace, tedy software, se kterým uživatel pracuje přes rozhraní běžného internetového prohlížeče (Firefox, Safari, Chrome nebo Internet Explorer).

Copywrite

Copywrite je kvalitní propagační text, který tvoří copywriter (marketingový odborník, reklamní textař). Copywrite musí splňovat následující pravidla: musí obsahovat jasné sdělení, měl by být dynamický s jasnou transparentní strukturou. Současně nesmíme zapomínat, že jej tvoříme pro lidi, takže by měl být čtivý a snadno zapamatovatelný. V případě copywrite pro webové stránky je třeba dbát také na kvalitní sémantickou strukturu textu a optimalizaci pro vyhledávače.

Corporate Identity

Corporate identity je firemní styl, který se projevuje ve vnějším vystupování firmy v grafickém designu, například tiskovinách, reklamě a na internetu. Je definován grafickým manuálem. Grafický manuál v sobě nejčastěji zahrnuje:

 • definici loga společnosti a pravidla pro jeho užívání,
 • definice pravidel užívání písem v dokumentech,
 • definici firemních barev,
 • návrhy a šablony tiskovin a reklamních předmětů apod.

Grafický manuál je vytvářen designérem (webové či grafické studio).

CSS

CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis formátování způsobu prezentace stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen a vytvořen mezinárodním konzorciem W3C. Smyslem CSS je oddělit vzhled a způsob prezentace dokumentu od jeho struktury a obsahu.

Kaskádové styly umožňují podstatně větší flexibilitu užití HTML, XHTMLXML dokumentů, např. prezentaci dokumentů na různých typech zařízení (osobní počítače, mobilní telefony, hlasové čtečky, tiskárny apod.) a také podstatně kvalitnější zpracování obsahu stránek internetovými vyhledávači.

D

Doména (Internetová doména)

Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Příkladem doménového jména je wizards.cz nebo cs.wikipedia.org .

Domény rozdělujeme do řádů:

 • Doména prvního řádu často prezentuje identifikátor země, např. cz, sk, uk.
 • Domény druhého řádu obyčejně prezentuje název společnosti nebo produktu, např. wizards.cz.
 • Domény třetího řádu často představují název samostatné sekce webu: eshop.wizards.cz

I

Informační architektura webu

Informační architektura webu představuje komplexní návrh, který zahrnuje: strukturu webových stránek (sekcí webu), Wireframe (rozložení informací na jednotlivých stránkách) a specifikaci funkcí a chování webu. Informační architektura je budována s ohledem na ergonomii, snadnou použitelnost, samozřejmě účel webu a cílovou skupinu, pro níž je web určen. U náročnějších projektů je při návrhu a tvorbě informační architektury užíváno tzv. uživatelské testování.

Internetový prohlížeč

viz. pojem Webový prohlížeč.

Internetový vyhledávač

Internetový vyhledávač je služba, která na základě uživatelem zadaných klíčových slov, jež popisují hledaný dotaz, vyhledá uživateli webové stránky s relevantním obsahem. V současnosti umožňují internetové vyhledávače hledat nejenom texty, ale také fotografie nebo videa.

Databáze internetového vyhledávače je vytvářena a udržována automaticky, na rozdíl od webových katalogů, které jsou vytvářeny především příspěvky uživatelů daného katalogu. Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejlepší relevantní informace, a proto různými způsoby měří kvalitu webových stránek, které mají ve své databázi (např. PageRank).

L

LMS - Learning Management System

Learning Management System (LMS) je systém pro řízení výuky, aplikace řešící administrativu a organizaci výuky v rámci e‑learningu. LMS aplikace v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada - od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace. Řada LMS je šířených i jako open source software.

M

Mash Up aplikace

Mash Up lze přeložit jako míchání. V praxi to znamená, že vytvoříme novou webovou službu nebo stránku s využitím webových služeb třetích stran, např. můžeme na váš web integrovat Google vyhledávání v obsahu vašeho webu, Google mapy, YouTube videa, fotogarfie služby Flicker apod. Společnost Google k tomuto účelu nabízí tzv. API (rozhraní pro tvorbu aplikací), které mohou vývojáři použít pro tvorbu svých webových stránek Web 2.0.

Metadata (Meta Informace)

Klasickým příkladem pro metadata je katalogový lístek v knihovně, který shrnuje informace o obsahu knihy. Díky tomu lze předem říci, zda kniha bude pro čtenáře zajímavá či nikoli.

Ze stejného důvodu jsou metadata užitečná i na WWW. Usnadňují totiž vyhledávání ve velkém množství informací, které jsou dostupné na internetu. V HTML jsou metadata uložena v hlavičce a obsahují tyto informace: použitá znaková sada, autor, klíčová slova obsažená ve stránce, stručný popis obsahu stránky atd.

O

ODF

ODF je standardizovaný otevřený formát dokumnetů, který je založen na XML a užívá jej např. Open Source kancelářský balík Open Office. 5. května 2006 byl ODF (Open Document Format)  standardem ISO a nese označení ISO/IEC DIS 26300 .

Open Source

Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software, který je nabízen s tzv. otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet, upravovat anebo stavět na základě tohoto kód vlastní software. Mezi nejznámnější software s otevřeným zdrojovým kódem patří např.: operační systém Linux, webový prohlížeč Firefox, kancelářský balík Open Office nebo nejpokročilejší jádro řady webových prohlížečů WebKit.

P

PDA

PDA (personal digital assistant) přeloženo do češtiny znamená osobní digitální pomocník. Je to malý kapesní počítač původně určený především pro organizování času. Většinou je vybaven dotykovým displayem. V současnosti většina PDA zvládá přehrávání hudby, videa, editaci kancelářských dokumentů nebo prohlížení webových stránek. Prvním PDA byl na svoji dobu revoluční přístroj Newton od společnosti Apple.

Použitelnost webových stránek

Uživatelé se nechtějí učit ovládat každý web či aplikaci znovu, na web přicházejí s určitým cílem. Pokud snadno nenaleznou požadované informace nebo rychle a snadnou nenakoupí, raději odejdou na konkurenční web. Uživatelé se tedy na webu musí snadno orientovat a musí se jim dobře používat.

Odborník na použitelnost Jacob Nielsen uvádí, že stále většina webových prezentací porušuje řadu základních pravidel použitelnosti a tím výrazně snižují svoji návštěvnost i konverzní poměr.

Co vám přinese dobře použitelný web?

 • Přivede více zákazníků. Uživatelé vás snadněji naleznou a naleznou i požadované informace.
 • Objednají zboží a budou se k vašemu webu opakovaně vracet.
 • Uživatelé budou cítit, že vám záleží na jejich přáních a potřebách.

PR (Public relations)

Public relations (často se užívá zkratka PR), volně přeloženo do češtiny „vztahy s veřejností“. PR jsou techniky a nástroje, které využívají instituce nebo firmy k budování a udržování vztahů s veřejností, nahlíží na její postoje a snaží se je ovlivňovat. Poskytují veřejnosti informace a současně se snaží získat zpětnou vazbu. Na rozdíl od reklamy jde o obousměrnou komunikaci. Mezi běžné nástroje PR patří např. vydávání tiskových zpráv nebo tvorba PR článků pro časopisy, noviny nebo web.

Web v současnosti patří k jedněm z nejefektivnějších PR nástrojů, poskytuje značný prostor a současně nabízí nástroje k navazování zpětné vazby s návštěvníky resp. veřejností.

Přístupnost webových stránek

Přístupný web mohou používat uživatelé na libovolném zařízení s libovolným prohlížečem či zdravotním handicapem. Již dnes jsou přístupné webové stránky povinností pro státní správu. Takových uživatelů webu až 20%.

 • Uživatelé surfující s vypnutými obrázky,
 • uživatelé méně rozšířených počítačů a prohlížečů webu,
 • lidé s mobilním zařízením pro přístup na internet,
 • uživatelé, kteří mají vypnutý JavaScript,
 • uživatelé se zhoršeným zrakem,
 • nevidomí - používají čtečku obrazovky,
 • dyslektici a uživatelé s poruchou soustředění (až 20 % mladých lidí),
 • roboti vyhledávačů.

Podobných požadavků je podstatně více a jsou shrnuty ve formě pravidel v normách přístupnosti, které společnost Wizards CZ při tvorbě webových stránek striktně dodržuje.

S

SCORM

Shareable Content Object Reference Model (SCORM) je souborem specifikací a standardů, jejichž hlavním úkolem je, aby umožnily provozovat obsah vytvořený v souladu se SCORMem v libovolném LMS, který také musí pravidlům SCORM vyhovovat. Jak vyplývá z názvu, jde o model sdílitelných obsahových objektů (SCO – Shareable Content Object), který umožňuje znovupoužití vzdělávacích materiálů na všech SCORM přizpůsobených produktech a platformách. Pro popis výukových objektů SCORM používá manifest. Je to popisný soubor napsaný v rozšiřitelném značkovacím jazyku XML. 

SEO

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) jsou metody tvorby a úprav webových stránek tak, aby technologické řešení a obsah byl co nejvhodnější pro automatické zpracování internetovými vyhledávači. Cílem SEO je, aby daná webová stránka byla ve výsledku vyhledávání na co možná nejvyšší pozici, která odpovídá obsahu. Přivádíme tak na stránku více přesně cílených návštěv.

Š

Štítkování obsahu stránek

Obsah na webu se běžně řadí do kategorií. Další možností je přiřazování tématických štítků (tagů). Štítky prezentují klíčová slova nebo slovní spojení, jež popisují témata zmiňovaná v daném obsahu. Uživatel již po přečtení štítků ví, zda jej bude zajímat celý obsah.

Další výhodou štítkování obsahu je, že je podstatně flexibilnější než běžné řazení do kategorií. Umožňuje například zařadit jeden článek do více kategorií, pokud do těchto kategorií tématicky zapadá.

Tématické štítkování obsahu je moderní metodou, která pomáhá snadnější orientaci ve stále širším spektru informací dostupných na webu. Štítkování obsahu je jedním z charakteristických prvků Web 2.0.

T

Typografie

Typografie je umělecko-technický obor. V dnešním chápání představuje soubor pravidel jak pracovat s rozvržením webové stránky či dokumentu, jak pracovat se sazbou textu a písmem. Cílem využití těchto pravidel je především vytvoření dobře čitelného, esteticky dobře působícího dokumentu, který je snadno použitelný pro čtenáře.

U

URL

URL, celým názvem Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je skupina znaků, která má přesně definovanou strukturu. Slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na internetu. URL definuje adresu serveru, umístění zdroje dat na server a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

Uživatelské testování

Uživatelské testování použitelnosti stránek se zabývá, jak zákazníci skutečně ovládají webové stránky.

Uživatelskému testování zjišťuje, jakým problémům jsou uživatelé na webu vystaveni. Testuje se, které prvky na jednotlivých stránkách nejsou pro uživatele srozumitelné. Zda se uživatelé na webu dokáží dobře orientovat, apod.

W

W3C

World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, jehož členy jsou nejvýznamnější společnosti a jednotlivci pracující v obalsti webu. W3C rozvíjí a stanovuje webové standardy pro World Wide Web (WWW). Stručně řečeno, cílem konsorcia je „Rozvíjet World Wide Web do jeho plného potenciálu vývojem protokolů a směrnic, které zajistí dlouhodobý růst Webu“.

Web 2.0

Termín Web 2.0 označuje další vývojovou fázi webu. Web 2.0 se vyznačuje výraznou změnou pojetí i obsahu webu počínaje přístupem uživatelů k webu, přes změnu informační architektury webových prezentací a webových aplikací až po technologické změny. Web 2.0 se vyznačuje především:

 • vyšším propojením WWW stránek ze vzájemně izolovaných serverů s komplexními službami složenými z funkcí několika webových stránek (dobrým příkladem mohou být takzvané Mash Up aplikace);
 • vytvářením sociálních sítí - tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv, otevřená komunikace, decentralizace autorit, sdílení a znovuvyužití . Uživatelé webu se sami stávají autory obsahu.
 • propracovanějším a lépe organizovaným obsahem, např. pomocí takzvaného tématického štítkování;
 • vyšším ekonomickým potenciálem webu jako celku, sociální sítě začínají být využívány ke komerčním účelům, a to s podstatně vyšší efektivitou než původní izolované webové prezentace a internetové obchody;
 • interaktivnějším uživatelským rozhraním, které zvyšuje uživatelský zážitek a efektivitu užívání webu.

Webdesign

Tento pojem souhrnně definuje tvorbu webových stránek, od vstupní analýzy, přes návrh až po realizaci projektu. Tvorba profesionálního webu v současnosti vyžaduje spolupráci řady specialistů: designéra informační architektury, marketéra, SEO konzultanta, copywritera, odborníka na přístupnost a použitelnost, grafika, kodéra a programátorů a testerů. Na efektivní spolupráci těchto odborníků je závislý výsledek a především budoucí profitabilita webu.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je software, který umožňuje prohlížení WWW stránek. Umožňuje komunikaci se serverem. Zpracovává přijatý kód ve formátu HTML, XHTML nebo XML, který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Pro zobrazení některých doplňujících částí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Mezi nejznámější webové prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera nebo textový prohlížeč Lynx.

Wireframe

Wireframe lze  přeložit jako tzv. drátěný model. Při návrhu informační architektury vytváříme wireframe každé konkrétní webové stránky prezentace, která určuje rozmístění jednotlivých navigačních grafických a informačních prvků na webové stránce. Při tvorbě wireframe využíváme poznatky o použitelnosti a přístupnosti webových stránek, náročnější projekty podrobujeme tzv. uživatelskému testování.

WYSIWYG

WYSIWYG je akronym z anglického „What you see is what you get". V českém překladu to znamená: „Co vidíš, to dostaneš". Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. Nejčastěji se jako WYSIWYG označují textové editory, ve kterých se editovaný text zobrazuje tak, jak bude vytištěn na papír.

X

XHTML

XHTML (extensible hypertext markup language - rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk) je značkovací jazyk pro vytváření hypertextových dokumentů (webových stránek)  v prostředí WWW a byl vyvinutý mezinárodním konzorciem pro standardizaci W3C. XHTML je v podstatě nástupcem původního jazyka HTML, jehož vývoj byl ukončen verzí 4.01. Ovšem od roku 2007 je vyvíjena nová verze HTML 5 se svou XML variantou XHTML 5, která má především vylepšit sémantické vlastnosti webových stránek, jež tak budou lépe strojově zpracovatelné a ponesou kvalitnější a srozumitelnější vyznačení typů jednotlivých částí obsahu WWW stránek.

XML

XML (eXtensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje vytváření odvozených jazyků pro různé účely a typy dat např. XHTML pro tvobu webových stránek. Primárním účelem XML je především výměna dat mezi různými druhy aplikací, např.: internetový obchod - firemní informační systém. Pro prezentaci XML dat se využívají CSS. XML dokumenty lze snadno strojově transformovat do jiného typu či jiné datové struktury.

Z

Zpětné odkazy

Hodnocení webových stránek je v současnosti závislé především na počtu a relevanci odkazů, jež na danou stránku odkazují. Těmto odkazům říkáme zpětné odkazy. Stručně řečeno, čím více kvalitnějších zpětných odkazů na stánku směřuje, tím lépe vyhledávač danou stránku hodnotí a tím výše bude ve výsledcích vyhledávání na relevantní klíčová slova.

Kontextová navigace

Úvodní stránka Slovníček pojmů


Nabídka obecných stránek webu

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

copyright © 2009 Wizards CZ s.r.o., Wizards Group s.r.o.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2